رزومه پژوهشی

دکتر وحید ناصحی فر
سمت‌های اجرایی
 • عضویت در شورای انتشارات دانشگاه، ۱۳۸۷/۰۴/۰۹، ایران، تهران
 • رئیس هیات مدیره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، ۱۳۸۹/۱۲/۱۶، ایران، تهران
 • کمیته نیمه حضوری و فراگیر، ۱۳۸۹/۰۶/۲۸، ایران، تهران
 • کمیته مصاحبه کننده پذیرفته شدگان ازمون دکتری، ۱۳۹۳/۰۳/۲۹، ایران، تهران
 • عضو کمیته ترفیع دانشکده، ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، ایران، تهران
همکاری در نشریات
 • ماهنامه بررسی های بازرگانی، علمی ترویجی، ۱۳۸۶/۰۲/۱۰، ۱۳۹۳/۰۳/۰۴، ۹۳/۲۵-م ب
 • بررسی های بازرگانی، علمی ترویجی، ۱۳۹۰/۰۴/۲۲، ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ۹۰۲۳۴۳
 • بررسی های بازرگانی، علمی ترویجی، ۱۳۸۶/۰۶/۰۱، ۱۳۹۴/۱۲/۲۸، ۸
 • بررسی های بازرگانی، علمی ترویجی، ۱۳۸۶/۰۶/۰۱، ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، ۸۶۳۳۷۳
 • انتشارات دانشکده، سایر، ۱۳۹۳/۱۱/۱۱
 • دو ماهنامه بررسی های بازرگانی، علمی پژوهشی، ۱۳۹۰/۰۴/۲۲
مشارکت در برگزاری کارگاه‌ها
 • مهارتهای کسب و کار حرفه ای، مجری، ایران، تهران، ۱۳۸۶/۰۲/۲۰، ۱۳۸۶/۰۲/۲۹
 • سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، مجری، ایران، تهران، ۱۳۸۷/۱۱/۰۲، ۱۳۸۷/۱۱/۰۳
 • کارگاه آموزشی در چهارمین کنفرانس مدیریت تامین خرید و تدارکات، مجری، ایران، تهران، ۱۳۹۰/۱۰/۰۱، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
 • آینده بازاریابی، مجری، ایران، تهران، ۱۳۹۱/۰۹/۲۹، ۱۳۹۱/۰۹/۲۹
 • کارگاه آموزشی کنفرانس توزیع و پخش، مدرس، ایران، تهران، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱، ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
 • کارگاه آموزشی کنفرانس مدیریت راهبردی بنگاه های پرریسک، مدرس، ایران، تهران، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
 • مثلث موفقیت در کسب و کار، مدرس، ایران، تهران، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱، ۱۳۹۲/۰۹/۰۱