تالیفات

nasehifar
تالیف
 • ناصحی فر وحید، مدیریت چریکی، تالیف، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، مهارت های مدیریت حرفه ای، تالیف، ترمه، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، آمار کاربردی، تالیف، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، ریاضیات عمومی، تالیف، ترمه، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، ریاضیات کاربردی، تالیف، پوران پژوهش، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، نیازسنجی آموزشی، تالیف، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
 • ناصحی فر وحید، بازاریابی صنعتی، تالیف، ترمه، ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
 • ناصحی فر وحید، سعادت محمدرضا، ده آفرین ابراهیم، شهباز مرادی سعید، نیاز سنجی آموزشی(کاربردها و روش ها) مطالعه موردی سازمان بازرگانی استان تهران، تالیف، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۹۰/۰۶/۲۰
 • ناصحی فر وحید، حسینی جلال الدین، مهارتهای مدیریت حرفه ای، تالیف، ترمه، ۱۳۹۴/۰۱/۳۱
 • ناصحی فر وحید، رستمی فاطمه، نیک مهر مجید، ۱۶۳ فرمان در خویشتن شناسی مدیران، تالیف، نشر بازرگانی، ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
 • ناصحی فر وحید، عسگری ده آبادی حمیدرضا، ۱۱۸ مهارت در مدیریت رفتار سازمانی، تالیف، صعود، ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
ترجمه
 • ناصحی فر وحید، ۶۰داستان موفقیت آمیز برای رسیدن به جایگاه ویژه در بازاریابی، ترجمه، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، جعبه ابزار بازاریابان، ترجمه، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، مبانی مدیریت فروش، ترجمه، چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، امامی رضا، برنامه ها و سیستم های مدیریتی ایمنی صنایع غذایی، ترجمه، اتکا، ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
 • ناصحی فر وحید، معصوم زاده زواره ابوالفضل، احمدی محمد، ۶۰ داستان موفقیت آمیز برای رسیدن به جایگاه ویژه در بازاریابی، ترجمه، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۹۰/۰۲/۰۵
 • ناصحی فر وحید، مبانی مدیریت فروش برای مدیران تازه کار، ترجمه، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ۱۳۸۸/۰۱/۳۰
سایر
 • ناصحی فر وحید، مجموعه سخنرانی های هفته پژوهش دانشکده مدیریت و حسابداری، سایر، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۷/۹۷/۲۰
مقالات
منتشر شده در نشریات داخلی
 • ناصحی فر وحید، الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۱، ۱، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، استراتژی و تاکتیک های مختلف رفتار تجاری، میثاق مدیران، ۱، ۱، ۱۳۸۶/۰۳/۰۱
 • ناصحی فر وحید، سعادت محمدرضا، معصوم زاده زواره ابوالفضل، استراتژی ها و سیاست های حمایت از … خدمات بازاریابی، پژوهشنامه بازرگانی، ۱، ۵۵، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، الگوی ارزیابی قابلیت ها و شایستگی های مدیران وزارت بازرگانی، بررسی های بازرگانی، ۱، ۴۱، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، مطالعه تطبیقی اجزای تدوین بیانیه ماموریت، دانش مدیریت، ۱، ۸۰، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۱، ۵۰، ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، شناسایی توانمندی های منطقه ای SME ها، بررسی های بازرگانی، ۱، ۴۲، ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، جنبه های مختلف بیانیه رسالت، میثاق مدیران، ۱، ۷۴، ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، گستردگی مدیریت جانشین پرور، مدرس علوم انسانی، ۱، ۱، ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی، اخلاق در علوم و فناوری، ۱، ۳/۴، ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، ارزشیابی عملکرد، میثاق مدیران، ۱، ۴۰، ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، محیط بازاریابی در بخش خدمات مالی، بررسی های بازرگانی، ۱، ۲۵، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، مدیریت بحران در تامین آب شهر تهران، مدیریت و توسعه، ۱، ۳۵، ۱۳۸۶/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، کیفیت سیستم پرداخت خسارت در بیمه ملت، پژوهشنامه بیمه، ۱، ۱/۲، ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، ممیزی بازاریابی صنعتی، مدیریت بازرگانی، 1، ۴، ۱۳۸۹/۰۳/۰۱
 • ناصحی فر وحید، دسته بندی ریسک های بین المللی موثر بر انتخاب … ورود به بازار، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، ۲، ۲، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، رابطه رهبری تحول آفرین و خلاقیت و نوآوری، پژوهشنامه بیمه، ۱، ۲۸، ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، عوامل ساختاری موثر بر نوآوری و خلق دانش، پژوهشنامه مالیات، ۱، ۹، ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
 • ناصحی فر وحید، ارائه و آزمون مولفه های مدل سنجش آمادگی الکترونیکی در صنایع، اقتصاد و تجارت نوین، ۱، ۱۵/۱۶، ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
 • ناصحی فر وحید، اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری، مدرس علوم انسانی، ۱، ۳، ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
 • Nasehi Far Vahid, effective modeling financial services marketing…, 8, 9, 2012/02/01
 • Nasehi Far Vahid, prioritization of organization development…., 20, 1, 2012/02/01
 • Nasehi Far Vahid, a decision model for selecting of strategeis plans, 8, 8, 2012/02/01
 • ناصحی فر وحید، شیوه های ورود به بازارهای بین المللی : عوامل، … و موانع، فرایند مدیریت و توسعه، ۱، ۱، ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
 • ناصحی فر وحید، بررسی مشوق های موثر بر تمایل رفتاری مشتری…، ۱، ۱، ۱۳۹۳/۱۱/۱۲
 • Dehdashti Shahrokh Zohreh, Salehi Sedghiani Jamshid, Nasehi Far Vahid, rezvani moosa, the interaction model of business strategy with research and development strategy and effect of….., 1, 2013/01/01
 • ناصحی فر وحید، حبیبی بدرآبادی محبوبه، حبیبی بدرآبادی علی، عوامل ساختاری موثر بر نوآوری و خلق دانش در سازمانها (مطالعه موردی سازمان امور مالیاتی کشور)، پژوهشنامه مالیات، ۱، ۹، ۱۳۸۹/۰۹/۳۰
 • ناصحی فر وحید، سعادت محمدرضا، ارائه و آزمون مولفه های مدل سنجش امادگی الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط مواد غذایی ایران، اقتصاد و تجارت نوین، ۴، ۱۵ و۱۶، ۱۳۸۷/۱۰/۳۰
 • ناصحی فر وحید، دهقانپورفراشاه علی، سنجری احمدرضا، ساخت اعتبار یابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری بر اساس طبقه بندی بهترین تجارب، مدرس علوم انسانی، ۱۵، ۳، ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
 • Nasehi Far Vahid, Factors affecting consumer attitudes and their impact on purchase intention of leather clothes, 103, 1, 2014/01/01
 • ناصحی فر وحید، استراتژی ها و تاکتیک های مختلف رفتار تجاری، میثاق مدیران، ۰، ۰، ۱۳۸۶/۰۳/۰۱
 • ناصحی فر وحید، الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی دربورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۰، ۵۶، ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
 • ناصحی فر وحید، مطالعه تطبیقی اجزای تدوین بیانیه ماموریت شرکتهای فناوری اطلاعات داخلی و خارجی، دانش مدیریت، ۲۱، ۸۰، ۱۳۸۷/۰۱/۳۰
 • ناصحی فر وحید، حق بیان اکبر، کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (دررشته بیمه اتومبیل)، پژوهشنامه بیمه، ۲۳، ۱و۲، ۱۳۸۷/۰۴/۱۰
 • ناصحی فر وحید، الماسی فرد محمد رسول، جایگاه معنویست کاری در جامعه سازمانی امروز، اخلاق در علوم و فناوری، ۴، ۳و۴، ۱۳۸۸/۰۸/۰۲
 • معصوم زاده زواره ابوالفضل، ناصحی فر وحید، ممیزی بازاریابی صنعتی، مطالعه ی موردی مجموعه شرکتهای قطعه ساز گروه بهمن، مدیریت بازرگانی، ۲، ۴، ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
 • ناصحی فر وحید، رفتار مصرف کنندگان خدمات مالی، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۱۶، ۵۰، ۱۳۸۵/۰۴/۰۳
 • انصاری رنانی قاسم، ناصحی فر وحید، الگوی کارآمد بازاریابی خدمات مالی در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۱۶، ۵۶، ۱۳۸۶/۱۰/۰۲
 • ناصحی فر وحید، پورحسینی سیدجواد، مطالعه تطبیقی اجزای تدوین بیانیه ماموریت شرکتهای فناوری اطلاعات، دانش مدیریت، ۲۱، ۸۰، ۱۳۸۷/۰۱/۲۴
 • ناصحی فر وحید، غلامی فرشته، تاثیر ریسک بین المللی بر تصمیم انتخاب شیوه ورود به بازارهای خارجی بر اساس مدلی جامع(مطالعه موردی شرکت ایران خودرو، بررسی های بازرگانی، ۱۰، ۵۷، ۱۳۹۱/۱۱/۲۲
 • ناصحی فر وحید، یاراحمدی محسن، آسیب شناسی و اولویت بندی حمایتهای دولت از شرکتهای کوچک و متوسط، بررسی های بازرگانی، ۹، ۵۱، ۱۳۹۰/۱۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، سعادت محمدرضا، عباسی زهرا، شناسایی توانمندی های منطقه ای بنگاههای کوچک و متوسط (مطالعه موردی استانهای منتخب)، بررسی های بازرگانی، ۸، ۴۲، ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
 • ناصحی فر وحید، الماسی فرد محمدرسول، جایگاه معنویت کاری در جامعه سازمانی امروز، اخلاق در علوم و فناوری، ۴، ۳و۴، ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
 • ناصحی فر وحید، گیاهی یاسمن، آُسیب شناسی سیستم مدیریت مدیران و استراتژی های بهبود آن، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۲۴، ۷۷، ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
 • رزمجو هانیه، ناصحی فر وحید، تقوی فرد محمدتقی، عوامل کلیدی پیاده سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی، پژوهشنامه بیمه، ۳۰، ۱، ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
 • ناصحی فر وحید، رزمجو هانیه، تقوی فرد محمدتقی، الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی بررسی ابعاد محتوایی، فرایندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی، فرایند مدیریت و توسعه، ۲۶، ۴، ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
 • مظ‌لومی‌ نادر، ناصحی فر وحید، احسان فر گلشن، رابطه رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری در شرکت های خصوصی بیمه در ایران، پژوهشنامه بیمه، ۲۸، ۳۳، ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
 • سپندارند صادق، حقیقی کفاش مهدی، ناصحی فر وحید، خاشعی ورنامخواستی وحید، مقایسة ابعاد مدل کسب و کار بانکداری در ایران با مدل بانکداری جامع، مدیریت بازرگانی، ۸، ۱، ۱۳۹۵/۰۱/۲۰
 • افجه‌ای‌ سیدعلی‌ اکبر، ناصحی فر وحید، مدیریت مشارکتی، توسعه مدیریت، ۱۱، ۴۸، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
 • محمدیان محمود، ناصحی فر وحید، تقوی فرد محمدتقی، غفوریان شاگردی امیر، بررسی تاثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای ارتباطی و ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت مواد غذایی ایران، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۲۰، ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
 • محمدیان محمود، ناصحی فر وحید، قاسمی حسن، چگونگی توانمندسازی شرکتهای ارایه کننده خدمات بازاریابی، بررسی های بازرگانی، ۲۵، ۱۳۸۶/۰۷/۱۸
 • ناصحی فر وحید، ارزمجو هانیه، تقوی فرد محمدتقی، الگوی یکپارچه تغییرات سازمانی: بررسی ابعاد محتوایی، فرآیندی و زمینه ای در موفقیت تغییرات سازمانی، فرایند مدیریت و توسعه، ۲۶، ۴، ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
 • محمد خانی الهه، ناصحی فر وحید، رابطه استراتژی منابع انسانی و رهبری تحول آفرین با تعهد عاطفی کارکنان، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ۲۵، ۸۱، ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
 منتشر شده در نشریات خارجی
 • Nasehi Far Vahid, succession planing and its effects on employee career attitudes, African journal of business management, 1, 1, 2011/05/04
 • Dehdashti Shahrokh Zohreh, Salehi Sedghiani Jamshid, Nasehi Far Vahid, Rezvani Chamazamin Mousa, The Interaction Model of Business Strategy with Research and Development Strategy and Effect of Interaction on Organizational Performance in Iran’s Pharmacy Industry, International Journal of Basic and Applied Sciences, 1, 3, 2013/01/01
 • Mousavi Seyed Najomoddin, Nasehi Far Vahid, Dehdashti Shahrokh Zohreh, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, An integrated for building brand in food industry, Journal of management science letters, 2, 2, 2013/01/01
 • Nasehi Far Vahid, Dehdashti Shahrokh Zohreh, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, an integrated model for building brand in food industry, Journal of management science letters, 1, 3, 2013/10/24
 • Dehghanpour Ali, Nasehi Far Vahid, Sanjari Ahmad, Succession planning and its effects on employee career attitudes: study of Iranian governmental organizations, African journal of business management, 5, 5, 2011/05/04
 • Nasehi Far Vahid, Mousavi Nasrin, Mousavi Seyed Keivan, Mohammadi Mehdi, A Qualitative branding model, Asian Journal of Research in Marketing, 3, 2, 2014/04/01
 • Mohammadian Mahmoud, Nasehi Far Vahid, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Ghafourian Amir, RELATIONSHIP BETWEEN THE INTEGRATEDNESS CRITERIA OF MARKETING COMMUNICATION TOOLS AND CONSUMER BASED BRAND EQUITY (CBBE) IN IRAN’S FOOD INDUSTRY, Journal of Applied Sciences, 3, 15, 2015/08/13
 • Mohammadian Mahmoud, Nasehi Far Vahid, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Ghafourian Amir, Relationship between the Integratedness Criteria of Marketing Communication Tools and Consumer Based Brand Equity (CBBE) in Iran’s Food Industry, Journal of Applied Sciences, 15, 8, 2015/08/01
 • Mohammadian Mahmoud, Nasehi Far Vahid, Taqhavi Fard Mohammad Taghi, Ghagourian Shagerdi Amir, Relationship between the Integratedness Criteria of Marketing Communication Tools and Consumer Based Brand Equity (CBBE) in Iran’s Food Industry, Journal of Applied Sciences, 15, 8, 2015/08/01
ارائه شده در همایش‌های داخلی
 • ناصحی فر وحید، چهارمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی، مقاله چاپ شده، مقاله خلاصه، تکنیک های ارتباطات خلاق، ۱۳۹۵/۰۶/۱۳، ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
 • ناصحی فر وحید، گرامیداشت هفته پژوهش ۹۵، سخنران، ۱۳۹۵/۰۹/۲۲، ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
ارائه شده در همایش های بین المللی
 • ناصحی فر وحید، دهدشتی‌ شاهرخ‌ زهره‌، یزدانی مقدم علیرضا، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، اولویت بندی عوامل موثر بر تمایل به فعالیت افراد شاغل در بازاریابی شبکه ای، ۱۳۹۵/۰۴/۳۰، ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
 • ناصحی فر وحید، یزدانی مقدم علیرضا، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، مقاله چاپ شده، مقاله کامل، عوامل موثر بر جذب بازنشستگان به بازاریابی شبکه ای، ۱۳۹۵/۰۴/۳۰، ۱۳۹۵/۰۴/۳۰